Call Center:  +66 (0) 29371036, +66 (0) 875596888, +66 (0)  846479090,  +66 (0) 804519999 LINE: @britishacademic 

BAC IET (British Academic Centre International English Test)

การทดสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยของต่างประเทศ โดยทดสอบ 4 ทักษะ  (ฟัง- พูด- อ่าน- เขียน)  ซึ่งผู้สมัครสามารถนำผลการทดสอบยื่นสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 3,000  บาท โดยเป็นข้อสอบที่ใช้วัดระดับภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษยอมรับเทียบเท่ากับ IELTS 
 

วิธีการสมัครสอบ International Test


 1. ใบสมัคร International Test กรอกใบสมัครที่แนบมาให้ หรือ สมัครออนไลน์
 2. โอนเงินค่าสอบจำนวน 3,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ชื่อบัญชี  บริษัท บริติช อะเคเดมิค เซ็นเตอร์ จำกัด
  เลขที่ 274-213338-1
 3. สแกนเอกสารส่งเข้าที่อีเมล
  - ใบสมัครสอบที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - หลักฐานการโอนเงินค่าสอบ
 4. สถานที่สอบ  ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ผู้สมัครจะได้รับแจ้งเวลาและสถานที่สอบอย่างละเอียดหลังจากส่งใบสมัคร

 ตารางทดสอบภาษาปี 2019

Go to top