ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา NCUK เพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษ

 

มูลค่าทุน : 7,000 ปอนด์
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน
: ทุกสาขา ยกเว้น MBChB IN MEDICINE

การสมัครรับทุน : เขียน Essay ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

มูลค่าทุน : 3,000 ปอนด์
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา ยกเว้น MEDICINE

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

มูลค่าทุน : 5,000 ปอนด์
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา ยกเว้น MEDICINE

การสมัครรับทุน : เขียน Essay ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

มูลค่าทุน : 3,000 ปอนด์
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา ยกเว้น MBChB IN MEDICINE  International Year Abroad, BSc in Optometry and Clinical Practice, BSc Medical Bioscience  with EASB

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาที่มัดจำค่าเทอม  ภายในกำหนดเวลา

 

มูลค่าทุน : 2,000 ปอนด์
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน
: ทุกสาขา

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าเทอมเต็มจำนวนภายในกำหนดเวลา

มูลค่าทุน : 500 – 1,000 ปอนด์
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน
: ทุกสาขา

การสมัครรับทุน : เป็นทุนส่วนลดเพิ่มเติมจากทุนที่ได้รับเพียงชำระเงินค่าเทอมเต็มจำนวน ภายในกำหนดเวลา

มูลค่าทุน : 8,000 ปอนด์ ต่อปี
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน
: ทุกสาขา

การสมัครรับทุน : เขียน Essay ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

 

มูลค่าทุน : 8,000 ปอนด์ ต่อปี
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน
: ทุกสาขา

การสมัครรับทุน : เขียน Essay ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

มูลค่าทุน : 2,000 ปอนด์ ต่อปี
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน :  สาขาทางด้าน Mathematics, Statistics and Actuarial Science 

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา IFY ที่มีผลการเรียน AAA ขึ้นไป

 

มูลค่าทุน : 2,000 ปอนด์
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน :  ทุกสาขา

การสมัครรับทุน : เขียน Essay ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

 

มูลค่าทุน : 4,000 ปอนด์
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : BSc in Business Management , BSc in Accounting and Management, BSc in Marketing and Management, BSc in Business with Law

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา NCUK ที่มีผลการเรียน A*AA ขึ้นไป

มูลค่าทุน : 3,000 ปอนด์
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : สาขาวิชาวิทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา NCUK ที่มีผลการเรียน A*AA ขึ้นไป

มูลค่าทุน : 5,000 ปอนด์
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา NCUK ที่มีผลการเรียน A*AA ขึ้นไป

 

มูลค่าทุน : 2,000 ปอนด์ ต่อปี
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาไทย

มูลค่าทุน : 2,500 – 3,500 ปอนด์
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน
: ทุกสาขา

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

มูลค่าทุน : 1,000 ปอนด์ พร้อมสิทธิประโยชน์ทางด้านกีฬาต่างๆ

สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา

การสมัครรับทุน : แสดงหลักฐานการเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือทีมภูมิภาค พร้อมยื่นหลักฐานแสดงศักยภาพที่โดดเด่นทางด้านกีฬาในอนาคต

 

มูลค่าทุน : 5,000 ปอนด์

สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา IFY ที่ได้ UCAS Point 128 คะแนน และได้เกรด C ขึ้นไปสำหรับวิชา EAP

 

มูลค่าทุน : 5,000 ปอนด์

สาขาวิชาที่สามารถรับทุน : ทุกสาขา

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา IYOne ที่มีผลการ เรียนไม่ต่ำกว่า 65 % และได้เกรด C ขึ้นไปสำหรับวิชา EAP

 

มูลค่าทุน : 5,000 ปอนด์ ต่อปี
             10,000 ปอนด์ ต่อปี
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน
: ทุกสาขา ยกเว้นสาขา Medicine, Dentistry และ Veterinary Science

การสมัครรับทุน : เขียน Essay ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

มูลค่าทุน : 5,000 ปอนด์ ต่อปี
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน :  

BSc Economics
BSc Economics and Econometrics
BSc Economics and Finance
BSc Economics and Mathematics
BSc Economics and Philosophy
BSc Economics and Politics

การสมัครรับทุน : เขียน Essay ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

มูลค่าทุน : 5,000 ปอนด์ ต่อปี
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน :  LLB Law

การสมัครรับทุน : เขียน Essay ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

 

มูลค่าทุน : 3,000 ปอนด์
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน
: สาขาบริหารธุรกิจ

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา IFY ที่มีผลการเรียน AAA ขึ้นไป

มูลค่าทุน : 2,000 ปอนด์ ต่อปี
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน
:  สาขาวิศวกรรมศาสตร์

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาไทย

มูลค่าทุน : 5,000 ปอนด์ ต่อปี
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน
:  สาขา Biological Science

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา IFY ที่มีผลการเรียน A*AA ขึ้นไป

มูลค่าทุน : 1,000 ปอนด์
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน
:  สาขา Biological Science

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาไทย

มูลค่าทุน : 2,500 ปอนด์
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน
:  สาขา Law

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา IFY ที่มีผลการเรียน AAA ขึ้นไป

มูลค่าทุน : 10% ต่อปี
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน
: สาขาวิศวกรรมศคาตร์

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา IYOne

 

มูลค่าทุน : 2,000 ปอนด์ ในปีแรก และ 1,000 ปอนด์ ในปีต่อๆไป
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน :  ทุกสาขา

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาไทย

 

มูลค่าทุน : 2,000 ปอนด์ ต่อปี (สำหรับหลักสูตร 3ปีขึ้นไป)
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน :  ทุกสาขา

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาไทย

มูลค่าทุน : 2,000 ปอนด์
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน :  ทุกสาขา

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา NCUK

 

มูลค่าทุน : 10%
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน
: ทุกสาขา ยกเว้น แพทยศาสตร์ และทันตแพทย์ศาสตร์

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา IFY

มูลค่าทุน : 50%
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน
: ทุกสาขา ยกเว้น แพทยศาสตร์ และ ทันตแพทย์ศาสตร์

การสมัครรับทุน : เขียน Essay ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

 

มูลค่าทุน : 50%
สาขาวิชาที่สามารถรับทุน
: ทุกสาขา

การสมัครรับทุน : เป็นทุนอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา NCUK ศูนย์ประเทศไทย ที่เลือกเรียนต่อที่ Sheffield Hallam University เป็นอันดับ 1

Go to top